Integritetspolicy

Integritetspolicy för Föreningen Agazi Alumni i Sverige

Föreningen Agazi Alumni i Sverige värnar om medlemmarnas integritet och strävar efter att skydda deras personuppgifter på bästa möjliga sätt. Denna integritetspolicy beskriver hur föreningen samlar in, använder och skyddar medlemmarnas personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd.

Insamlade personuppgifter

Föreningen Agazi Alumni i Sverige samlar endast in personuppgifter som är relevanta för att kunna bedriva och administrera föreningens verksamhet. Det kan inkludera följande typer av personuppgifter:

  • Namn
  • Kontaktinformation, inklusive adress, e-postadress och telefonnummer
  • Information om medlemskap och deltagande i föreningens aktiviteter

Ändamål och laglig grund

Föreningen Agazi Alumni i Sverige samlar in och behandlar medlemmarnas personuppgifter för att kunna erbjuda en meningsfull medlemsupplevelse och för att kunna bedriva och administrera föreningens verksamhet på ett effektivt sätt. Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är föreningens berättigade intresse att bedriva sin verksamhet och uppfylla sina åtaganden gentemot medlemmarna.

Lagring av personuppgifter

Föreningen Agazi Alumni i Sverige kommer att lagra medlemmarnas personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller enligt lagstadgade krav. Personuppgifterna kan komma att arkiveras för att följa lagstadgade krav om bokföring och redovisning.

Delning med tredje part

Föreningen Agazi Alumni i Sverige kommer inte att sälja, hyra ut eller på annat sätt överföra medlemmarnas personuppgifter till tredje part utan medlemmarnas samtycke, förutom i de fall där det krävs enligt lag eller för att uppfylla föreningens åtaganden gentemot medlemmarna.

Medlemmarnas rättigheter

Medlemmarna har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter föreningen Agazi Alumni i Sverige behandlar om dem, samt begära att felaktiga uppgifter rättas. Medlemmarna har även rätt att begära att deras personuppgifter raderas eller att behandlingen av personuppgifter begränsas, förutsatt att det inte strider mot föreningens lagstadgade skyldigheter.

Medlemmarna har rätt att invända mot behandlingen av deras personuppgifter för direktmarknadsföring eller andra ändamål som bygger på föreningens berättigade intresse. Medlemmarna har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om de anser att deras rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen har kränkts.

Ändringar i integritetspolicyn

Föreningen Agazi Alumni i Sverige förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att publiceras på föreningens webbplats och medlemmarna uppmanas att regelbundet ta del av policyn för att hålla sig informerade om eventuella förändringar.

Kontakta oss

Om medlemmarna har några frågor eller funderingar angående denna integritetspolicy eller behandlingen av deras personuppgifter är de välkomna att kontakta föreningen Agazi Alumni i Sverige via följande kontaktuppgifter:

Föreningen Agazi Alumni i Sverige
E-post: infoefaas@gmail.com

Webbplats: via “kontakta oss” formuläret